Młodzieży
g2
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia lękowe - zaburzenie z napadami paniki, agorafobia, fobia społeczna, fobia swoista, zaburzenie lękowe uogólnione
  • Zaburzenia stresowo pourazowe, zaburzenia adaptacyjne
  • Zaburzenia odżywiania się

Przebieg terapii

Młodzieży
psy 5

W przypadku terapii młodzieży pierwsze dwa lub trzy spotkania służą zebraniu najważniejszych informacji poprzez wywiad z młodą osobą, a następnie z rodzicami/opiekunami. W czasie rozmowy z młodym klientem dla terapeuty najważniejsze jest nawiązanie dobrego kontaktu i usłyszenie od niego samego o jego trudnościach. Rozmowa z rodzicami/ opiekunami dotyczy m.in. przyczyn zgłoszenia, dotychczasowego rozwoju młodej osoby, funkcjonowania rodziny i oczekiwań wobec terapii.  
Po ustaleniu diagnozy problemu terapeuta wspólnie z młodym klientem i rodzicami/opiekunami podejmują decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Wspólnie zostaje podpisany kontrakt terapeutyczny i ustalenie planu terapii.  Ważne jest zaangażowanie w proces terapeutyczny samych rodziców/opiekunów (m.in. poprzez: spotkania mniej więcej raz w miesiącu, omawianie postępów terapii, przepracowywanie trudnych sytuacji). Współpraca z rodzicami/opiekunami przebiega z poszanowaniem kontraktu terapeutycznego pomiędzy terapeutą a młodym klientem. W czasie terapii rodzice/opiekuni pozostają w kontakcie telefonicznym z terapeutą. 
Jeżeli problemy młodej osoby znacząco wpływają na proces edukacyjnych, terapeuta (na prośbę klienta i jego rodziców/opiekunów) współpracuje ze szkołą (np. poprzez spotkania osobiste w szkole z wychowawcą, psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym). Możliwe jest także wystawienie dokumentów dla szkoły na prośbę rodzica/opiekuna.